10

Oct 2014.

КТО 7/14

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:

kto 7 14 ОПТУЖНИЦА

9

Oct 2014.

КТО 2/14

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

kto 2 14

4

Jun 2014.

КТО 6/14 (Бијељина)

На основу чл.333. ст.2. чл. 331. ст. 1. у вези чл. 43. ст. 2. тач. 5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

kto 6 14

9

Apr 2014.

КТО 4/14

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:

kto 4 14

8

Apr 2014.

КТО 3/14 "Градишка"

На основу члана 331. став 1. и 2, члана 332. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, ШТО ЈЕ:

kto 3 14 oПТУЖНИЦА

7

Apr 2014.

КТО 8/13 Љубенић

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ББ, ВВ, ШТО СУ:

КТО 8 13

31

Mar 2014.

КТО 1/14

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Брчко Дистрикта БиХ број Т18 0 КТРЗ 000 3079 /05 од 24. априла 2013. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, што је...

КТo 1 14cir

31

Dec 2013.

КТO бр.9/13 (Сотин)

На основу члана 43. став. 2. тaч.5. у вези чл.331. ст.1. ЗКП и чл.3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. АА, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, 5. АД, Ш Т О С У:

kto 9 13

4

Nov 2013.

КТО 7/13 Трње

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП, члана 3. и члана 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, AБ што су...

kto 7 13

17

May 2013.

КТО 6/13

На основу чл.43. ст.2. тач.5., чл.331. ст.1.и чл.332. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА, ШТО ЈЕ:

kto 6 13 kto 6 13