17

May 2013.

КТО 6/13

На основу чл.43. ст.2. тач.5., чл.331. ст.1.и чл.332. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА, ШТО ЈЕ:

kto 6 13

22

Apr 2013.

КТО 5/13 АА II

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

kto 5 13 oПТУЖНИЦА

17

Apr 2013.

КТО 4/13 AA I

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

kto 4 13 oПТУЖНИЦА

8

Apr 2013.

КТО 3/13 Бихаћ

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:

kto 3 13

2

Apr 2013.

КТО 2/13 Сански Мост

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП-а, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

КТo 2 13 ОПТУЖНИЦА

5

Mar 2013.

КТРЗ 1/09 Сремска Митровица

На основу члана 43 став 2 тачка 5 и члана 331 став 1 и 2 Законика о кривичномпоступку, те чланова 3 и 4 Закона о организацији и надлежности државнихоргана у поступку за ратне злочине, због постојања оправдане сумње подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ...

КТРЗ 1 09

4

Dec 2012.

КТРЗ 7/08 Скочић, јединствена оптужница

На основу чл.409. ст.1. и 2. Законика о кривичном поступку („Службени гласник Р Србије“ бр.72/11), МЕЊАМ оптужнице КТРЗ.бр.7/08 од 30.04.2010.године, 11/10 од 23.02.2011.године и 11/11 од 22.12.2011.године, тако што против оптужених: AA, АБ, АВ, АГ, АД, АЂ и АЕ, подижем једну јединствену оптужницу под ознаком КТРЗ.бр.7/08, чији диспозитив гласи:...

ktrz 7 08

26

Sep 2012.

КТО-5/12

На основу чланa 43 став 2 тачка 5 и члана 331.став1. ЗКП, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, ШТО ЈЕ :

kto 5 12

6

Aug 2012.

КТО 3/12 Босански Петровац

На основу чл.331. ст.1. и 2. у вези чл.43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA и ББ, ШТО СУ:

kto 3 12

18

Jun 2012.

КТРЗ 6/11 (Овчара)

На основу чл.331. ст.1. у вези чл.333. ст.2, чл.43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку, и чл.3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA

ktrz 6 11