Tužilaštvo za ratne zločine čine tužilac za ratne zločine, zamenici tužioca, viši savetnik tužioca, samostalni savetnik, sekretar, tužilački pomoćnici i ostali zaposleni.

Tužioca za ratne zločine bira Narodna skupština Republike Srbije.

Zamenike tužioca bira Državno veće tužilaca ukoliko su pre toga bili izabrani na javnotužilačku funkciju. Funkcija zamenika je trajna, ali se pri prvom izboru zamenici biraju na tri godine, nakon čega će se ocenjivati njihova stručnost i osposobljenost, odnosno ukupni rezultati i kvalitet rada.

Tužilac za ratne zločine kao i zamenici moraju biti lica koja ispunjavaju uslove za izbor na tu funkciju. Moraju da poseduju visoki moralni ugled i nepristrasnost, kao i stručnost, osposobljenost i dostojnost nosioca javnotužilačke funkcije. Prednost u izboru odnosno postavljenju imaju lica koja poseduju znanje i iskustvo u oblasti krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava.

Zaposlena lica u Tužilaštvu dužna su da savesno i nepristrasno vrše svoje poslove kao i da čuvaju ugled Tužilaštva.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, u Tužilaštvu za ratne zločine je sistematizovano 18 radnih mesta sa ukupno 28 izvršilaca. Do sada je u administraciji Tužilaštva za ratne zločine zaposleno 27 lica.