2

Feb 2021.

KTO-1/21

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, broj T16 0 KTRZ 0006574 16 od 26.02.2019. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, JMBG ..., zvanog „...“ i „...“, od oca ... i majke ..., devojačko porodično ime ..., rođen u ..., ..., sa prebivalištem u ..., ulica ..., rođen ..., državljanin ... i državljanin ..., po zanimanju ..., razveden, ..., pismen, završio srednju školu, srednjeg imovnog stanja, po sopstvenoj izjavi osuđivan zbog krivičnog dela krađa, po sopstvenoj izajvi kaznu izdržao, neosuđivan prema izveštaju iz KE, protiv njega se ne vodi krivični postupak za koje drugo krivično delo, brani se sa slobode,

КТО Бр, 1 21 Лат

23

Dec 2020.

КТО-7/20

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, od oca ……. i majke ……, rođen ………. godine u ………, opština …….., JMBG …………., sa prebivalištem u …………, ulica …………, državljanin Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, Što je:

Кто 7 20 Лат

16

Dec 2020.

KTO-2/20

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, od oca.......... i majke........., rođen.......... godine, u........., opština........., državljanin ........... JMBG.........., sa boravištem u.........; ŠTO JE:

КТО 2 20 l

15

Dec 2020.

KTO-6/20

Shodno odredbi ĉl. 41 Zakona o pruţanju meĊunarodne pravne pomoći u kriviĉnim stvarima Tuţilac za ratne zloĉine RS preuzima kriviĉno gonjenje te u smislu ĉl. 47 st. 1 istog Zakona, ureĊuje prema zakonima Republike Srbije, optuţnicu Tuţilaštva-Tuţiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0008586 14 od 18.9.2014. god., potvrĊenu 02.10.2014. god., tako što na osnovu ĉl. 43 st. 2 tĉ. 5, ĉl. 331 st. 1 i ĉl. 332 ZKP te ĉl. 3. i 4. st.1 Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zloĉine, podiţe O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog „...“, od oca ... i majke ..., roĊene ..., roĊen .... godine u ..., sa boravištem u ..., ulica ..., Republika Srbija, po nacionalnosti Srbin, drţavljanin BiH i Republike Srbije, JMBG ...,

kto 6 20 lat

9

Oct 2020.

KTO-5/20

Shodno odredbi ĉlana 47. stav 1. Zakona o pruţanju meĊunarodne pravne pomoći u kriviĉnim stvari, ureĊujemo prema zakonima Republike Srbije potvrĊenu optuţnicu Tuţilaštva BiH T20 0 KTRZ 0009728/14 od 04.12.2014. godine, tako što na osnovu ĉlana 43. stav 2. taĉka 5, ĉlana 331. stav 1. i 2. i ĉlana 332. ZKP i ĉlana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zloĉine podiţemo O P T U Ţ N I C U Protiv: AA, od oca ........ i majke .........., roĊen ......... godine na .........., opština ........ JMBG ........., drţavljanin Republike Srbije, Što je:

kto 5 20 lat

18

Sep 2020.

КТО-4/20

Shodno odredbi čl. 47. st 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ 0014039 17 od 20.12.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43.st.2.tač.5, čl. 331st.1.i2. i čl. 332 ZKP i čl. 3. i 4.st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog ........, od oca ......... i majke .........., rođenog ............. godine u .........., Opština ................., sa prebivalištem u ..................., Republika Srbija, JMBG ........................, državljanin Republike Srbije, jer postoji opravdana sumnja da je:

Кто 4 20 Л

17

Sep 2020.

KTO-3/20

Shodno odredbi čl. 47. st.1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva-Tužiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0003448 12 od 25.01.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43. st.2. tač. 5, čl. 331 st.1. i 2. i čl. 332. ZKP i čl. 3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvane ……, od oca ……….. i majke …….., rođene …….. godine u ……., JMBG ............, sa prebivalištem u .........., ulica .................., državljanka Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, jer postoji opravdana sumnja da je:

kto 03 20 lat

21

Feb 2020.

KTO-1/20

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, sin ... i .... rođ. ....., rođen ........ godine u ...., JMBG ....., državljanin ............. ......... završio ..........., ŠTO JE:

kto 1 20 lat

30

Dec 2019.

KTO-4/19

Shodno odredbi čl. 47. st 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju T15 0 KTRZ 0023850 17 od 06.02.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43. st.2. tač.5, čl. 331. st.1 .i 2. i čl. 332. ZKP i čl. 3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog ......., rođenog ...... godine u .........., od oca ........ i majke ........, rođene ............, sa prebivalištem u ..........., ulica ............, JMBG ........., državljanin Republike Srbije,

kto 4 19 lat

26

Sep 2019.

KTO-2/19

Shodno odredbi čl. 47.st1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva-Tužiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0002825 10 od 20.11.2017.godine, tako što na osnovu čl. 43.st.2.tač.5, čl. 331st.1.i2. i čl. 332 ZKP i čl. 3. i 4.st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Кто 2 19 Лат