Skip to main content

Organizacija

Tužilaštvo za ratne zločine čine tužilac za ratne zločine, zamenici tužioca, sekretar, tužilački pomoćnici i ostali zaposleni.

Tužioca za ratne zločine bira Narodna skupština Republike Srbije.

Zamenike tužioca bira Državno veće tužilaca ukoliko su pre toga bili izabrani na javnotužilačku funkciju. Funkcija zamenika je trajna, ali se pri prvom izboru zamenici biraju na tri godine, nakon čega će se ocenjivati njihova stručnost i osposobljenost, odnosno ukupni rezultati i kvalitet rada.

Tužilac za ratne zločine kao i zamenici moraju biti lica koja ispunjavaju uslove za izbor na tu funkciju. Moraju da poseduju visoki moralni ugled i nepristrasnost, kao i stručnost, osposobljenost i dostojnost nosioca javnotužilačke funkcije. Prednost u izboru odnosno postavljenju imaju lica koja poseduju znanje i iskustvo u oblasti krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava.

Zaposlena lica u Tužilaštvu dužna su da savesno i nepristrasno vrše svoje poslove kao i da čuvaju ugled Tužilaštva.

Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u Tužilaštvu je sistematizovano 21 radno mesto, sa ukupno 36 izvršilaca. U administraciji Tužilaštva zaposleno je 33 lica.

 

Tužilaštvo za ratne zločine