Skip to main content

Nadležnosti

Rad Tužilaštva zasnovan je na međunarodnopravnim aktima i unutrašnjem zakonodavstvu.

Nadležnost Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije uređena je Članom 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine:

  1. krivična dela iz čl.370. do 384. i čl. 385. i 386. Krivičnog zakonika;
  2. teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine koja su navedena u Statutu međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;
  3. krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333. Krivičnog zakonika, ako je izvršeno u vezi sa krivičnim delima iz tač. 1) i 2) ovog člana.

Tužilaštvo je nadležno za postupanje pred nadležnim sudovima u prvom i drugom stepenu kao i da vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Odredbom člana 2. stav 1. tačke 9. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Sl.glasnik RS“, br.32/2013) propisano je postupanje Tužilaštva za ratne zločine ukoliko je reč o krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim ugovorom.

Tužilaštvo je nadležno za procesuiranje krivičnih dela određenih u glavi XXXIV Krivičnog zakona i to za krivična dela iz člana 370.-386. KZ-a, kao i krivična dela teškog kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1.januara 1991. godine koja su navedena u Statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine koji je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije br.101/07 dana 06.11.2007.godine nadležnost Tužilaštva za ratne zločine proširena je i za krivično delo «pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela» iz člana 333. KZ-a ako je isto izvršeno u vezi sa krivičnim delima koja su navedena u prethodnom stavu ovog Informatora.

Tužilaštvo za ratne zločine nadležno je da postupa protiv počinilaca krivičnih dela koja su izvršena na teritoriji bivše SFRJ, bez obzira na državljanstvo počinioca ili žrtve.

Tužilaštvo za ratne zločine nadležno je za postupanje kako u prvom stepenu tako i u postupku po redovnim i vanrednim pravnim lekovima.

Svi državni organi dužni su da Tužilaštvu pruže potrebnu pomoć, naročito ako je to vezano za krivični postupak ili se radi o otkrivanju krivičnih dela i pronalaženju učinioca. Tako da su svi državni organi i organizacije dužni:

  • da obezbede blagovremeno odazivanje svog pripadnika, odnosno zaposlenog, uključujući i starešine organa ili organizacija, radi davanja obaveštenja i saslušavanja u svojstvu osumnjičenog ili svedoka kao i
  • da bez odlaganja predaju svako pismeno ili drugi dokaz koji poseduju, ili na drugi način saopšte informacije koje mogu da pomognu u otkrivanju učinilaca ratnih zločina.