Skip to main content

Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima

Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u Tužilaštvu za ratne zločine (u daljem tekstu Služba) formirana je dana 03.04.2017. godine, u okviru projekta podrške oštećenima i svedocima koji sprovodi Republičko javno tužilaštvo.

Služba je osnovana sa ciljem da se u toku postupka oštećenima (žrtvama) i svedocima krivičnih dela omogući efikasno ostvarivanje prava na dobijanje informacija i prava na pristup uslugama podrške, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Pravo pristupa Službi imaju oštećeni i svedoci u toku postupka, a službenici SIP svoje poslove obavljaju u toku radnog vremena. 

Zaposleni u Službi dužni su da se prema oštećenima i žrtvama ophode na uvažavajući, obziran, primeren i profesionalan način, u toku svakog kontakta, uz puno poštovanje njihove ličnosti i dostojanstva.

U okviru Službe u koju je trenutno raspoređeno 11 zaposlenih, pružaju se informacije i podrška oštećenim licima i svedocima koje se u vidu posebnog obaveštenja upućuju ovim licima, uz poziv za preduzimanje odgovarajućih procesnih radnji u okviru kojih se navodi da im se može pružiti zaštita dodeljivanja statusa zaštićenog ili posebno osetljivog svedoka, ukoliko postoji opravdana zabrinutost za njihovu bezbednost. Ova zaštita se daje nakon razmatranja dostupnih informacija i procene ličnosti oštećenog ili svedoka.

Značaj Službe Tužilaštva za ratne zločine prepoznat je u Nacionalnoj strategiji za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji (2020-2025) kojom je predviđeno da ova Služba bude uključena i u Nacionalnu mrežu službi podrške žrtavama i svedocima krivičnih dela, nakon formiranja ove mreže.

Tužilačka strategija posvećuje pažnju sadašnjim i planiranim aktivnostima Službe za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u TRZ, a jedan od načina za postizanje ovog cilja je jačanje kapaciteta organa koji se bave podrškom svedocima ratnih zločina tokom svih faza krivičnog postupka i to Službe za pomoć i podršku Tužilaštva za ratne zločine i Jedinice za zaštitu, kroz angažovanje stručnjaka za psiho-socijalnu podršku i kroz  organizovanje stručnih obuka u oblasti prava žrtava, njihove zaštite i sprečavanja sekundarne viktimizacije.

U skladu sa tim, revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, od januara meseca 2021. godine u Tužilaštvu je zaposlen psiholog koji će se baviti pružanjem pomoći oštećenima i svedocima, s tim što je potrebno naglasiti da je i u prethodnom periodu, kada god je za tim postojala potreba u konkretnim predmetima ratnih zločina, bilo angažovano stručno lice u istom cilju. 

Poštovanje prava oštećenih garantuje se i kroz Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije koji u članu 4. propisuje da su javni tužilac i njegov zamenik dužni da poštuju dostojanstvo i da uvažavaju interese oštećenih i da im pruže odgovarajuću zaštitu, posebno vodeći računa o sprečavanju sekundarne viktimizacije žrtava krivičnih dela. 

 

Podrška žrtvama