Skip to main content

Propisi međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju

Statut MKTJ

Izveštaj generalnog sekretara u skladu sa paragrafom 2 Rezolucije Saveta bezbednosti 808 (1993.)

19. maj 2003. (Izmenjen i dopunjen Rezolucijom 1166, Rezolucijom 1329, Rezolucijom 1411 i Rezolucijom 1481)

 

Pravilnik o postupku i dokazima, najnovija verzija

Uputstvo o dužini podnesaka i zahteva, IT-184 - 19. Januar 2001.

Rev. 28, 17. Juli 2003.

Izmene i dopune pravilnika o postupku i dokazima, 17. Decembar 2003.

 

Uputstvo o postupku predlaganja, razmatranja i objavljivanja izmena i dopuna Pravilnika o potstupku i dokazima Međunarodnog suda, najnovija verzija

Rev. 2, 24. Januar 2002.

 

Profesionalni kodeks branilaca koji se pojavljuju pred Međunarodnim sudom

IT/125 Pev. 1, 12. Juli 2002.

 

Pravilnik o pritvoru, najnovija verzija

Rev. 8, 29. Hovembar 1999.

 

Pravilnik o nadzoru poseta i komunikacija sa pritvorenicima

Rev. 3, 22. Juli 1999.

 

Uputstvo za dodelu branioca po službenoj dužnosti, najnovija verzija

Rev. 9, 12. Juli 2002.

 

Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija

Pravila žalbenog postupka pritvorenika

Pravila disciplinskog postupka protiv pritvorenika

Kućni red za pritvorenike