Skip to main content

Надлежности

Рад Тужилаштва заснован је на међународноправним актима и унутрашњем законодавству.

Надлежност Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије уређена је Чланом 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине:

  1. кривична дела из чл.370. до 384. и чл. 385. и 386. Кривичног законика;
  2. тешка кршења међународног хуманитарног права извршена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године која су наведена у Статуту међународног кривичног суда за бившу Југославију;
  3. кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333. Кривичног законика, ако је извршено у вези са кривичним делима из тач. 1) и 2) овог члана.

Тужилаштво је надлежно за поступање пред надлежним судовима у првом и другом степену као и да врши друге послове у складу са законом.

Одредбом члана 2. став 1. тачке 9. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Сл.гласник РС“, бр.32/2013) прописано је поступање Тужилаштва за ратне злочине уколико је реч о кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним уговором.

Тужилаштво је надлежно за процесуирање кривичних дела одређених у глави XXXIV Кривичног закона и то за кривична дела из члана 370.-386. КЗ-а, као и кривична дела тешког кршења међународног хуманитарног права извршених на територији бивше Југославије од 1.јануара 1991. године која су наведена у Статуту Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију.

Законом о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине који је објављен у Службеном Гласнику Републике Србије бр.101/07 дана 06.11.2007.године надлежност Тужилаштва за ратне злочине проширена је и за кривично дело «помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела» из члана 333. КЗ-а ако је исто извршено у вези са кривичним делима која су наведена у претходном ставу овог Информатора.

Тужилаштво за ратне злочине надлежно је да поступа против починилаца кривичних дела која су извршена на територији бивше СФРЈ, без обзира на држављанство починиоца или жртве.

Тужилаштво за ратне злочине надлежно је за поступање како у првом степену тако и у поступку по редовним и ванредним правним лековима.

Сви државни органи дужни су да Тужилаштву пруже потребну помоћ, нарочито ако је то везано за кривични поступак или се ради о откривању кривичних дела и проналажењу учиниоца. Тако да су сви државни органи и организације дужни:

  • да обезбеде благовремено одазивање свог припадника, односно запосленог, укључујући и старешине органа или организација, ради давања обавештења и саслушавања у својству осумњиченог или сведока као и
  • да без одлагања предају свако писмено или други доказ који поседују, или на други начин саопште информације које могу да помогну у откривању учинилаца ратних злочина.