Skip to main content

Прописи међународног кривичног трибунала за бившу Југославију

Статут МКТЈ

Извештај генералног секретара у складу са параграфом 2 Резолуције Савета безбедности 808 (1993.)

19. мај 2003. (Измењен и допуњен Резолуцијом 1166, Резолуцијом 1329, Резолуцијом 1411 и Резолуцијом 1481)

 

Правилник о поступку и доказима, најновија верзија

Упутство o дужини поднесака и захтева, ИТ-184 - 19. Јануар 2001.

Рев. 28, 17. Jули 2003.

Измене и допуне правилника o поступку и доказима, 17. Децембар 2003.

 

Упутство о поступку предлагања, разматрања и објављивања измена и допуна Правилника о потступку и доказима Међународног суда, најновија верзија

Рев. 2, 24. Jануар 2002.

 

Професионални кодекс бранилаца који се појављују пред Међународним судом

ИТ/125 Pев. 1, 12. Jули 2002.

 

Правилник о притвору, најновија верзија

Рев. 8, 29. Hовембар 1999.

 

Правилник о надзору посета и комуникација са притвореницима

Рев. 3, 22. Jули 1999.

 

Упутство за доделу браниоца по службеној дужности, најновија верзија

Рев. 9, 12. Jули 2002.

 

Притворска јединица Уједињених нација

Правила жалбеног поступка притвореника

Правила дисциплинског поступка против притвореника

Кућни ред за притворенике