Skip to main content
Назив предмета

МЈ

Број предмета

КТО-8/12

Број жртава

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

8 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде
Условна осуда - утврђена казна затвора у трајању од 6 /шест/ месеци и истовремено одређује да се утврђена казна затвора према окривљеном неће извршити ако окривљени у року од 2 (две) године по правноснажности пресуде не изврши неко друго кривично дело.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став3 у вези става 1 КЗ-а.

Чињенични опис

Процесне напомене

Споразум о признању кривичног дела СК