Skip to main content

КТО-7/22

Датум оптужнице

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5.   Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем,

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

 АА, од оца .........и мајке .......... рођене .............., ЈМБГ ............, рођеног .............. године у ........., Република ............,  са пребивалиштем у ...........улица ..........Ваљева бр. ....., држављанина ........., по занимању .........,

 

због постојања оправдане  сумње да је: