Skip to main content

КТО-8/22

Датум оптужнице

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика  о кривичном поступку, а у вези члана 43. став 3. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, преузимам гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва Босне и Херцеговине бр. Т20 0 КТРЗ 0017499 19 од 30.12.2020. године, потврђена 11.01.2021. године и исту уређујем према законима Републике Србије, тако да она гласи

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

AA, од оца ... и мајке .........., рођеног .............. године у општини ............, држављанин .............., са пребивалиштем у улици  ..........., ............, Република Србија, ЈМБГ ......................., без .........., ........, .,

Што је: