Skip to main content

KTO-11/22

Датум оптужнице

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика  о кривичном поступку, а у вези члана 43. став 3. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, преузимам гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва Босне и Херцеговине бр. Т 20 0 КТРЗ 0017014 19 од 05.03.2019. године, потврђена 29.04.2019. године и исту уређујем према законима Републике Србије, тако да она гласи

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

AA, звани ...., од оца ......... и мајке ........, рођен ............. године у ..........., ЈМБГ .............., са пребивалиштем у улици  .......... бр.........., ........, Република .........., држављанин .........., .

Што је: