Skip to main content
Назив предмета

KTO-1/21

Број предмета

КТО-1/21

Број жртава

2

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

фаза главног претреса

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 9 (девет) година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укида се пресуда Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине К.По2 бр.1/21 од 16.11.2022. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима ТРЗ је уредило према законима Републике Србије потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 26.02.2019. године.