Skip to main content
Naziv predmeta

"Logor Luka"

Broj predmeta

KTO 1/14

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang
pripadnik prve posavinske pešadijske brigade VRS VP 7140 Brčko

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

1 godina 11 meseci

Broj ispitanih svedoka

4

Datum i ishod prvostepene presude

Sudsko veće Višeg suda je okrivljenog AA oglasilo krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osudilo ga na dve godine zatvora.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Apelacioni sud je ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje našavši da je prvostepeni sud povredio pravo na odbranu jer je okrivljenom uskratio pravo da ispituje oštećenog.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Sudsko veće Višeg suda u ponovnom postupku oslobodilo je okrivljenog od optužbe zbog nedostatka dokaza.

Dodatne informacije

Datum i ishod odluke Apelacionog suda


Apelacioni sud je potvrdio oslobađajuću presudu.

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da je okrivljeni, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), služio kao stražar u logoru poznatom pod imenom „Luka” u Brčkom (BiH), te da je 10. maja 1992. godine mučio civilnog zatvorenika bošnjačke nacionalnosti koji je bio pritvoren u logoru, tako što ga je izlagao teškom psihičkom maltretiranju i ponovljenim batinjanjima.

Procesne napomene

Predmet "Logor Luka" zasniva se na krivičnom postupku pokrenutom pred Osnovnim sudom Brčko Distrikta u BiH. Dana 18. februara 2014. godine, TRZ je preuzelo krivično gonjenje nakon ustupanja postupka u skladu sa Ugovorom o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima zaključenim između BiH i Srbije.

Lokacija