Skip to main content

Misija Evropske vladavine prava (EULEKS)

Misija Evropske vladavine prava (EULEKS)

Savet Evropske unije produžio je mandate misiji Euleks na Kosovu. Euleks će, stoga, ubrzati prenos aktivnosti na druga evropska tela i na lokalne institucije, kao i da će se usredsrediti na razvijanje kapaciteta kosovskih institucija.

S obzirom na činjenicu da nema faktičku nadležnost na AP KiM, TRZ nema mogućnost da samostalno preduzima radnje u cilju istraživanja zločina i procesuiranja učinilaca, da pristupi mestima izvršenja, učiniocima, svedocima, oštećenima, da neposredno pribavi relevantne podatke i dokumentaciju. Iz ovih razloga, TRZ je od svog osnivanja sarađivalo sa UNMIK-om, a od 2009. godine, saradnja je u skladu sa prenošenjem nadležnosti nastavljena sa organima Misije EULEKS: Specijalnim tužilaštvom, Jedinicom za istraživanje ratnih zločina, Odeljenjem za forenzičku medicinu.

Pružanje pomoći obuhvata aktivnosti u svim fazama postupka: dostavljanje podataka i relevantne dokumentacije, prikupljanje dokaza, ispitivanje svedoka, vršenje uviđaja. Strana kojoj su dostupni dokazi, na zahtev druge strane ili za potrebe postupka koji vodi, sprovodi potrebne radnje, a o obavljenom, obaveštava drugu stranu i dostavlja joj dokazni materijal. U nekim slučajevima, dokazne radnje izvode se u prisustvu predstavnika oba tužilaštva, postupajućeg tužioca Tužilaštva za ratne zločine i tužioca EULEKS tužilaštva. Najčešće je u pitanju radnja ispitivanja svedoka koji imaju prebivalište na AP KiM. Na ovakav način, do sada je ispitano više desetina svedoka.

Saradnja je dala rezultate u mnogim postupcima, bilo da su vođeni pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ili pred Mešovitim/međunarodnim većem sudova na AP KiM.

S obzirom da lokalne vlasti na AP Kosovu i Metohiji postepeno preuzimaju nadležnost EULEKS-a, bilo je neophodno definisati načine i oblike saradnje sa pravosudniim organima na Kosovu i Metohiji. Iz tog razloga, Vlada RS usvojila je zaključkom od 07. marta 2013. godine, Procedure uzajamne pravne pomoći, predviđene Tehičkim protokolom za implementaciju o IBM-u, a čiji je cilj olakšanje postupanja po zahtevima za uzajamnu pravnu pomoć sa privremenim institucijama Kosova. Navedenim procedurama predviđa se pružanje uzajamne pravne pomoći samo u pogledu njenih opštih vidova (dostavljanje i uručivanje akata, dokumenata, razmena obaveštenja, izvođenje procesnih radnji).

Procedure, čija je primena za TRZ otpočela ove godine, predviđaju da EULEKS deluje kao posrednik u saradnji između TRZ i privremenih institucija Kosova, olakšava komunikaciju prenošenjem zahteva za uzajamnu pravnu pomoć i odgovora na zahtev.

Saradnja sa EULEKS-om je u punoj meri ostvarena u vezi sa lociranjem i ispitivanjem masovnih grobnica u Batajnici, Petrovom Selu, Perućcu, Raški. Zajednički rad počeo je još u fazi istrage, pri lociranju mesta, radu sa svedocima, pregledu terena, snimanju, uzimanju uzoraka. Dobar primer je pronalazak i ispitivanje grobnice u kamenolomu u Rudnici, u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci 53 osobe. OFM nam je bio od velike pomoći. Uz pomoć opreme koju poseduju, olakšano je i ubrzano precizno lociranje grobnice u okviru kamenoloma, a zatim su njihovi stručnjaci, radeći zajedno sa našim forenzičarima, antropolozima i obducentima, istražili lokaciju, izuzeli i obradili posmrtne ostatke, koji su poslati na DNK analizu koju je izvršio ICMP u Tuzli. Nakon obavljene analize, posmrtne ostatke porodicama oštećenih zajedno su predali predstavnici Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, Tužilaštva za ratne zločine i EULEKS-a.