Skip to main content

КТО-5/22

Датум оптужнице

Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0013404 17 од 10.01.2018.   године против опт. АА, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1  и 2 и чл. 332 ЗКП и чл. 3 и 4 ст. 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

1. А.А., од оца ..... и мајке ....., рођ..........., рођен ........... године у ............., Општина ..........., ЈМБГ ............, са пребивалиштем у улици ................, ......, држављанин ............, писмен, са завршеном ... школом, по занимању ......., ......, .., неосуђиван, брани се са слободе,

јер постоји оправдана сумња да је: