Skip to main content

KTO-9/22

Датум оптужнице

Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број КТ-РЗ-82/09 од 28.10.2009. године, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1 и 2 и чл. 332 ЗКП и чл. 3 и 4 ст. 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

АА, званог „........“, од оца ............и мајке ............... рођ. ........, рођеног .......... године у .........., Општина ..............., са пребивалиштем у ......... бб, Република .........., ЈМБГ ................, по националности .........., држављанин ...........,

 

            јер постоји оправдана сумња да је: