Skip to main content

Делегација ЕУ у Србији

Делегација ЕУ у Србији

Делегација ЕУ у Србији прати и подржава активности Тужилаштва за ратне злочине у унапређењу регионалне сарадње, посебно у подршци и реализацији Протокола о сарадњи са Тужилаштвом БиХ у прогону осумњичених за ратне злочине, злочине против човечности и злочин геноцида 31. јануара 2013. године у Бриселу. Делегација прати суђења за ратне злочине, кроз подршку пројекту мониторинга Мисије ОЕБС-а.

ТРЗ је усвојило сугестије Експертске мисије ЕУ да без сувишног одлагања, и то што је раније могуће у току 2015, сачини и имплементира тужилачку стратегију Тужилаштва за ратне злочине имајући у виду следећа начела:

 • Објективност и независност ТРЗ;

 • Фокусирано истраживање и процесуирање;

 • Истраживање и процесуирање најодговорнијих учинилаца;

 • Процесуирање нижерангираних учинилаца одговорних за изузетно озбиљне и општепознате злочине;

 • Стављање тежишта на интересе оштећених;

 • Заштита сведока;

 • Истраживање, и по потреби процесуирање дела из чл. 304 ЗКП-а, као и сваке повреде заштитних мера;

 • Узимање у обзир критеријума установљених домаћом правосудном праксом, и по потреби међународном праксом у овој области;

 • Дефинисање критеријума за утврђивање приоритетних предмета (кривично дело, улога осумњиченог, број жртава, место злочина, докази, лишавање слободе одговорних, максимални учинак у смислу превенције и одвраћања);

 • Краткорочне процене, и по потреби прилагођавање/корекције.  

Потребе тужилаштва где је неопходна помоћ Европске уније:

Експертска мисија: Подршка експерата ЕУ била би драгоцена у доприносу спровођења Стратегије за поступање у предметима ратних злочина. Иако представници ТРЗ раде са Мисијом ОЕБС-а на одређивању критеријума по којима ће се утврђивати приоритетни предмети. ТРЗ и СЗОРЗ. Експертска подршка ЕУ би била значајна с обзиром да би спровођење стратегије временски требало да одговара процесу приступања Србије Европској Унији.

Осмишљавање одговарајућег програма обуке у складу са уоченим потребама, укључујући ''трансверзалну'' обуку између представника ТРЗ, адвоката одбране и судија;

Подршка унапређењу сарадње ТРЗ и полиције (са Јединицом за заштиту и СЗОРЗ) кроз обуку која би обухватила искуства ЕУ у овој области.

Подршка Служби за помоћ и подршку сведоцима с обзиром да у оквиру споровођења тужилачке истраге ТРЗ полаже много времена и материјалних и кадровских капацитета на подршку сведоцима како би се прикупили што квалитетнији докази и информације у предметима.

Тужилаштво настоји да обезбеди софтверске програме за складиштење и брзу и ефикасну претрагу података и доказа. Списи свих предмета Тужилаштва електронски ће се скенирати и груписати по категоријама и приоритетима у кривичном прогону.

Унапређење комуникационе стратегије, као и подизање нивоа квалитета односа са јавношћу правосудних институција неопходно је ради изградње жељеног правосудног система у коме су успостављени критеријуми одговорности правосудних институција и носилаца тужилачких функција за квалитет, правичност, резултате рада и коришћење додељених јавних ресурса.
 

Учешће у изради акционог плана у оквиру припрема за отварање поглавља 23 – Правосуђе и основна права

 

У Извештају о скринингу за Поглавље 23 – правосуђе и основна права, правосудним органима Републике Србије је у области ратних злочина дато 5 препорука.

У извештају стоји да је „неопходно посветити посебну пажњу учинку који се остварује у вези са суђењима за ратне злочине. То подразумева избегавање претпоставке о некажњивости тако што ће бити обезбеђено да све оптужбе буду истражене на одговарајући начин и потом и кривично гоњене и процесуиране.

Треба обезбедити и пропорционалност пресуда као и једнак третман за све осумњичене, укључујући и осумњичене у случајевима високопозиционираних војних лица који су наводно учествовали у ратним злочинима; појачавање мера безбедности за сведоке и лица која достављају информације; унапређење услуга подршке за сведоке и лица која достављају информације; обезбеђивање већег нивоа поверљивости истраге, укључујући сведочења сведока и лица која достављају информације.

Тужилаштво за ратне злочине сарађивало је интензивно са Министарством правде на изради активности које би требало да одговоре на поменуте препоруке Европске комисије.

Акционим планом Владе Републике Србије предвиђене су неке од најважнијих активности које ће утицати на будући рад Тужилаштва за ратне злочине:

 • Јачање капацитета Тужилаштва за ратне злочине избором заменика тужилаца и тужилачких помоћника;

 • Израда Стратегије тужилаштва за процесуирање ратних злочина у Србији у светлу завршне Стратегије Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију;

 • Прописивање критеријума за селекцију случајева ратних злочина и стварање листе приоритетних и важних случајева ратних злочина;

 • Омогућавање потпуног увида и истраживање архиве Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, и анализа откривених докумената;

 • Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију/Механизмом за међународне кривичне судове у конкретним предметима како би се стекло опште и посебно знање везано за конкретне случајеве, искуство и стратегије тужилаца Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове о прикупљеним доказима и методима њихове употребе;

Успостављање система тренинга и обуке из области међународног хуманитарног права и кривичне истраге у складу са новим Законом о кривичном поступку за учеснике у процесима везаним за ратне злочине.