Skip to main content

KTO-10/22

Datum optužnice

Na osnovu člana 331 stav 1 i 2 u vezi člana 43 stav 2 tačka 5   Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3 i člana 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem

OP T U Ž N I C U

Protiv:

 AA, JMBG od oca …. i majke…, devojačko porodično ime majke …., rođen …. godine u ….., opština ….,  sa prebivalištem u ….. državljanin Republike Srbije,

zbog postojanja opravdane  sumnje da je: